Tag: Google Analytics

Google Analytics คืออะไร ตัวช่วยจำเป็นต่อการทำเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์

Google Analytics คือเครื่องมือของทาง Google ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่ผู้ใช้งานเข้าถึง ลักษณะของผู้เข้าใช้งาน เว็บไซต์ของเราหน้าไหนที่มีผู้เข้าใช้งานมากที่สุด รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานด้วย