Tag: HTTPS

HTTPS คืออะไร ทำไม Google ถึงให้ความสำคัญ

เป็นช่องทางการส่งข้อมูล การสื่อสารระหว่างบราวเซอร์ และเว็บไซต์ โดยHTTPS จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัย ปกป้องข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะใช้การรักษาความปลอดภัยแบบ SSL หรือ TLS ในการรักษาข้อมูลผู้เข้าชม