Tag: Rich Snippets

รู้จัก Rich Snippets อีกส่วนสำคัญต้องทำใน SEO

Google Rich Snippets คือผลลัพธ์ของการค้นหาบนเว็บไซต์ ที่มีการแสดงผลต่างออกไป โดย RichSnppets จะมีรูปแบบเป็นการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม นิยามศัพท์ต่าง ๆ หรือเป็นการตอบคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในตำแหน่งพิเศษ ที่โดดเด่นสะดุดตาผู้ค้นหา โดย Google จะเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูล เนื้อหาแต่ละเว็บไซต์ที่มีการทำ Richsnippets แล้วจะทำการประมวลผลนำมาแสดง